Organizacja przedszkola

logo

  • Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku, przez cały rok z miesięczną przerwą wakacyjną.
  • Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat (w przypadku wolnych miejsc od 2,5 lat).
  • Grupa obejmuje dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
  • Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
  • Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek. Jest możliwość zastosowania diety zastępczej dla dzieci bezmlecznych (grzecznościowej).
  • Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem).

 

Ramowy Rozkład Dnia

*Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie realizacji  podstawy programowej wychowania przedszkolnego

  

Czas realizacji podstawy programowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 64 w Białymstoku we wszystkich oddziałach, ustala się w godzinach 7.30-12.30.

 

Godziny

Przebieg czynności stałych dnia

6.00-7.30

„Powitanie dnia - poranek” – schodzenie się dzieci w swojej grupie lub dyżurującej, zajęcia opiekuńcze, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne

7.30-8.00

Zabawy integrujące grupę, rozmowy kierowane, praca indywidualna z dziećmi mającymi mikrodeficyty  rozwojowe, z dziećmi zdolnymi, utrwalanie zdobytych wiadomości, zabawy integrujące oraz swobodne

8.00-8.30

Ćwiczenia poranne (5-6 latki) lub zabawa ruchowa (3-4 latki)

8.30-9.00

Przygotowanie do śniadanie (czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe)

Śniadanie

Mycie zębów

9.00-9.30

„Odkrywamy i działamy”

Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą realizowanych w oparciu o podstawę programową oraz wg wybranego programu edukacyjnego (m.in. z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno- moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej, literackiej, badawczej itd.)

9.30-9.45

Zabawa ruchowa w sali (aktywizująca).

9.45-10.15

Realizacja II- go zajęcia dydaktycznego z całą grupą realizowanego wg wybranego programu edukacyjnego (dzieci 5-6 letnie)

Religia, język angielski

10.00-10.15

Drugie śniadanie

10.15-11.15 (3-4 latki)

Spacery, gry i zabawy na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, ogrodnicze, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na powietrzu we wszystkich porach roku

10.15-11.15 (5-6 latki)

11.15-11.30

Przygotowanie do obiadu - czynności samoobsługowe w szatni, łazience, czynności higieniczne, w tym mycie rąk

11.30-12.00

Obiad

Pomoc dzieci przy nakrywaniu do stolików

Mycie zębów

12.00 -12.30

Zabawy relaksacyjno – wyciszające, słuchanie bajek, odpoczynek (leżakowanie w grupach młodszych – do godz. 14.00), zabawy swobodne

12.30-14.15

„Wesołe popołudnie”

Ćwiczenia stymulacyjne, wyrównawcze, ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, fonetykę) zajęcia wspierające indywidualne zainteresowania dzieci, rozwijające zdolności twórcze, zabawa ruchowa

14.15-15.00

Czynności higieniczne, organizacyjne, samoobsługowe

Podwieczorek

15.00-16.00

Zabawy doskonalące funkcje poznawcze, grafomotoryczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym, socjoterapeutycznym, profilaktycznym, z zakresu kinezjologii, rytmiczne, gry i zabawy sportowe, tematyczne, zespołowe, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, praca korekcyjno - wyrównawcza, praca z dzieckiem uzdolnionym lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym, utrwalanie i pogłębianie zdobytych wiadomości

16.00-17.00

Zabawy integracyjne w grupach mieszanych wiekowo (w oddziałach dyżurujących), zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne służące realizacji własnych pomysłów, rozwijanie umiejętności interpersonalnych

17.00-18.00

Zabawy muzyczne, słuchanie czytanych bajek, zabawy inspirowane przez dzieci, rozmowy, podsumowanie dnia, rozchodzenie się dzieci