Organizacja przedszkola

logo

  • Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku, przez cały rok z miesięczną przerwą wakacyjną.
  • Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat (w przypadku wolnych miejsc od 2,5 lat).
  • Grupa obejmuje dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
  • Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
  • Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek (dzieci zdeklarowane na 5 godzin korzystają z 2 posiłków: śniadania i obiadu). Jest możliwość zastosowania diety zastępczej dla dzieci bezmlecznych (grzecznościowej).
  • Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem).

 

Ramowy Rozkład Dnia

Godziny

Przebieg czynności stałych dnia

Czas trwania

(min.)

Gospodarowanie czasem dziecka zgodnie z wytycznymi MEN w podstawie programowej*

 6.00-7.30

„Powitanie dnia - poranek” – zbieranie się dzieci w swojej grupie lub dyżurującej, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne

60

 

7.30-8.00

Zabawy integrujące grupę, rozmowy kierowane, praca indywidualna z dziećmi mającymi mikrodeficyty  rozwojowe, z dziećmi zdolnymi, utrwalanie zdobytych wiadomości, zabawy swobodne

30

1

8.00-8.30

Ćwiczenia poranne (5-6 latki) lub zabawa ruchowa (3-4 latki)

30

4

8.30-9.00

Przygotowanie do śniadanie (porządkowe ,czynności higieniczne, mycie rąk)

Śniadanie

Mycie zębów

30

4

9.00-9.30

„Odkrywamy, przeżywamy, przyswajamy i działamy”

Realizacja zajęcia dydaktycznego z całą grupą realizowanego wg wybranego programu edukacyjnego (m.in. z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno- moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej, literackiej, badawczej itd.)

30

3

9.30-9.45

Zabawa ruchowa w sali (aktywizująca).

15

4

9.45-10.15

 

Realizacja II- go zajęcia dydaktycznego z całą grupą realizowanego wg wybranego programu edukacyjnego (dzieci 5-6 letnie)

30

3

9.45-11.15 (3-4 latki)

Spacery, gry i zabawy na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, ogrodnicze, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na powietrzu we wszystkich porach roku

60

2

10.15-11.15 (5-6 latki)

11.15-11.30

Czynności samoobsługowe w szatni, łazience, czynności higieniczne, w tym mycie rąk

15

4

11.30-12.00

Obiad

Pomoc dzieci przy nakrywaniu do stolików

Mycie zębów

30

4

12.00 -12.30

Zabawy relaksacyjno – wyciszające, słuchanie bajek, odpoczynek (leżakowanie w grupach młodszych – do godz. 14.00), zabawy swobodne

30

1

12.30-14.15

„Wesołe popołudnie”

Ćwiczenia stymulacyjne, wyrównawcze, ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, fonetykę) zajęcia wspierające indywidualne zainteresowania dzieci, rozwijające zdolności twórcze, zabawa ruchowa

105

 

14.15-15.00

Czynności higieniczne, organizacyjne, samoobsługowe

Podwieczorek

45

 

15.00-16.00

Zabawy doskonalące funkcje poznawcze, grafomotoryczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym, socjoterapeutycznym, profilaktycznym, z zakresu kinezjologii, rytmiczne, gry i zabawy sportowe, tematyczne, zespołowe, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, praca korekcyjno - wyrównawcza, praca z dzieckiem uzdolnionym lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym, utrwalanie i pogłębianie zdobytych wiadomości

60

 

16.00-17.00

Zabawy integracyjne w grupach mieszanych wiekowo (w oddziałach dyżurujących), zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne służące realizacji własnych pomysłów, rozwijanie umiejętności interpersonalnych

60

 

17.00-18.00

Zabawy muzyczne, słuchanie czytanych bajek, zabawy swobodne, rozmowy, podsumowanie dnia

30

 

.*Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie realizacji  podstawy programowej wychowania przedszkolnego

   1.   co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią  się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

  2.   co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

  3.   najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

  4.   pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

Czas realizacji podstawy programowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 64 w Białymstoku we wszystkich oddziałach, ustala się w godzinach 7.30-12.30.